Nota prawna

Warunki korzystania z serwisu

Poprzez sieć www.ibericalanguages.com udostępniany jest portal internetowy należący do Ibérica Languages, który oferuje użytkownikom powszechny dostęp do informacji,  oferowanych  produktów i usług. Podłączenie się do tej strony przyznaje status jej użytkownika, co oznacza akceptację niniejszej Noty Prawnej.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z jakichkolwiek udostępnionych treści www.ibericalanguages.com w sposób sprzeczny z prawem lub porządkiem publicznym; i będzie odpowiedzialny wobec właściciela i / lub osób trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być następstwem naruszenia tego zobowiązania. Każdy, kto korzysta z tej strony, czyni to na własną odpowiedzialność.

Ibérica Languages zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do stron www, usług i treści serwisu, czasowo lub na stałe, gdy uzna to za stosowne, bez wcześniejszego zawiadomienia, z powodów technicznych, bezpieczeństwa, kontroli, konserwacji, awarii zasilania lub innych przyczyn.

Ibérica Languages zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, treści, prezentacji lub projektu witryny i zmiany warunków użytkowania określonych w niniejszej Nocie Prawnej.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Prawa własności intelektualnej odnoszącej się do całej treści i grafiki na tej stronie są własnością Ibérica Languages lub szkół partnerskich. Powielanie, kopiowanie, wykorzystywanie, dystrybucja, komercjalizacja, wykorzystywanie publiczne, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego, bez zezwolenia, jest naruszeniem praw własności intelektualnej Ibérica Languages lub szkół partnerskich i podlega  karze zgodnej z  obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, wszystkie znaki towarowe znaki rozpoznawcze wszelkiego rodzaju na stronie są chronione przez prawo. W wziązku z tym, użytkownicyprzyjmują do wiadomości, że informacje, które można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej mogą być chronione prawem autorskim, własności intelektualnej lub przemysłowej. Ibérica Languages nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku i pod żadnym pozorem za łamanie praw, które mogą być popełnione przez Użytkownika.

Odpowiedzialność

bérica Languages nie jest odpowiedzialny za nadużycia, które mogą popełnić Użytkownicy z zawartością strony internetowej. Ibérica Languages nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, opóźnienia, błędy, usterki i ogólnie, żadne inne problemy, które pochodzą z przyczyn niezależnych od Ibérica Languages i / lub z winy lub zaniedbania Użytkownika i / lub wynikające z działania siły wyższej. Niezależnie od postanowień artykułu 1105 kodeksu cywilnego, działania siły wyższej, a także skutki tych działań, wszystkie te wydarzenia mające miejsce poza kontrolą Ibérica Languages, takich jak błędy osób trzecich, operatorów lub firm usługowych, działania rządu, brak dostępu do sieci stron trzecich, działania lub zaniechania władz publicznych, produkowane w wyniku klęsk żywiołowych, awarii zasilania, itp.  oraz ataki hakerów, bezpieczeństwa lub integralności systemu, pod warunkiem, że Ibérica Languages podjął wszelkie środki bezpieczeństwa, zgodnie z istniejącym stanem wiedzy. W każdym przypadku, niezależnie od ich przyczyny, Ibérica Languages nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wtórne szkody i / lub utratę zysków. Ibérica Languages ma prawo do czasowego zawieszenia usług i zawartości strony internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy lub poprawy jakości.

Ibérica Languages nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w sprzęcie użytkownika przez wirusy komputerowe poniesione w wyniku przeglądania strony, lub inne szkody wynikające z takiej nawigacji.

Ibérica Languages odpowiada za prawdziwość tej strony i jej zawartości, ale nie wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone przez partnerskie szkoły bez wcześniejszego uprzedzenia.

Jurysdykcja i prawo.

Dla każdej kontrowersji związanych z tą informacją prawną, strony zgadzają się, że organem rozsztrzygającym jest sąd w Grenadzie (Hiszpania) i odpowiednie prawodawstwo państwowe i  regionalne.

  • PROMOCJE

    ofertas-1

  • Newsletter